CZAS OSTATECZNY

Dlaczego Biblia jest wiarygodna i wyjątkowa

Dlaczego Biblia jest wiarygodna i wyjątkowa

Drukuj  

 

Biblia jest jedyną książką w historii świata, w której znajdziemy mnogość proroctw, które wypełniły się dokładnie w miejscu i czasie. Już z tego powodu Biblia jest księgą nadzwyczajną i jedyną w swoim rodzaju.

 

Szeroko rozpowszechniony jest pogląd mówiący o tym, że Biblia jest książką jak każda inna – spisaną przez różnych ludzi, którzy zastanawiali się nad Bogiem i światem. Czy ta opinia jest prawdziwa? Żeby odpowiedzieć na to pytanie przyjrzymy się najpierw zawartym w Biblii proroctwom. Jest 3268 proroczych zapowiedzi, które już się wypełniły. Czy jest rzeczą możliwą, że ludzie żyjący na przestrzeni 1500 lat mogli sformułować przepowiednie z tak dalece idącą dokładnością? Wypełniły się one przypadkowo, czy też było to tylko możliwe, ponieważ ostatecznie to Bóg jest autorem Biblii? Bóg, który dzięki swojej wszechwiedzy i wszechmocy dawać może proroctwa, których spełnienie się tak dokładnie możemy sprawdzić śledząc historię ludzkości.


Posłużmy się obrazowym porównaniem: Wyobraźcie sobie Państwo mrowisko, w którym pośród samych czarnych mrówek znajduje się jedna jedyna czerwona mrówka. Łatwo sobie wyobrazić, że im większy będzie stos mrówek tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że wyjmiemy z niego ręką przypadkowo (np. z zawiązanymi oczami) czerwoną mrówkę. Pytanie brzmi: Przy jakiej ilości mrówek wyciągnęlibyśmy przez przypadek czerwoną mrówkę z prawdopodobieństwem, z jakim spełniło się 3268 przepowiedni Proroków? Żeby postępować zgodnie z regułami matematycznymi, musimy jeszcze założyć, że brane pod uwagę przepowiednie opisane są tylko jeden raz. Dlatego, że nie możemy być do końca pewni spełnienia tego warunku, założymy w dalszej części prawdopodobieństwo spełnienia się przepowiedni w wysokości 50-ciu %. W ten sposób więcej niż kompensujemy wszelkie nieścisłości. Chodzi więc teraz o liczbę czarnych mrówek, pośród których znajduje się jedna czerwona. Czy wystarczy wanna pełna mrówek, czy też musi to być pokryta 10-metrową warstwą mrówek powierzchnia kuli ziemskiej? Wyliczenia matematyczne pokazują, że również ostatnia podana wielkość ciągle jeszcze nie jest wystarczająca. Czy w takim razie trzeba by wypełnić mrówkami cały nasz wszechświat? Dopiero konkretne obliczenia pozwalają nam odpowiedzieć na to pytanie: Potrzebowalibyśmy nie dwóch, trzech czy stu (=102) lub tysiąca (=103) wszechświatów, lecz 10896. Co mówi nam taka ogromna liczba – jedynka z 896 zerami? To, że przypadkowe spełnienie się proroctw jest wykluczone. Żaden człowiek nie jest w stanie sformułować proroctw, które potem wypełniają się bez wyjątku. Dlatego też prawdziwym autorem Biblii może być tylko wszechwiedzący i wszechmocny Bóg (2. Tym. 3,16). Dlatego też cała Biblia jest prawdziwa. Jezus modli się do Ojca słowami: „Słowo twoje jest prawdą“ (Jan 17,17). Paweł wyznaje: „Wierzę we wszystko, co jest napisane” (Dz. 24,14). On ufał Bogu również bez zastosowania reguł matematycznych.

 

Co    jest   w   Biblii    innego   niż  w    pozostałych   dawnych    dzie­łach    literatury    światowej?   

                                                                                          http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/224/1217/1/c681065634.jpg
Biblia różni się od innych, dawnych dzieł, opisujących historię świata, pod wieloma względami.
Biblia jest utwo­rem jedynym w swoim rodzaju i nieporównywalnym.1. Pomimo, iż powstawała na przestrzeni ponad tysiąca lat, wykazuje zdumiewającą ciągłość. Biblia pisana była w okre­sie obejmującym ponad 1500. lat, przez około 45 autorów różnego pochodzenia i zawodów. Do nich należy np. absol­went uniwersytetu Mojżesz, głównodowodzący wojskami Jozue, premier rządu Daniel, podczaszy Nehemiasz, król Dawid, pasterz Amos, rybak Piotr, celnik Mateusz, lekarz Łukasz, nawrócony prześladowca chrześcijan Paweł.
Posz­czególne części Biblii powstały w różnych, m. in. w niezwy­czajnych  miejscach: na pustyni (Mojżesz), w więzieniu (Jeremiasz), w pałacu (Daniel), w czasie podróży (Łukasz), na wygnaniu (Jan), w najróżniejszym stanie duchowym autorów, w radości i miłości, w strachu i kłopotach, w niesz­częściu i zwątpieniu. Pomimo ogromnej różnicy czasu (w odniesieniu do okresu jej powstawania), wynoszącej 60 generacji, jak też przynależności autorów do wielu różnych warstw społecznych, Biblia zawiera jednolitą, bardzo sub­telnie zazębiającą się tematykę. Pisarze poruszają setki tematów w zastanawiającej harmonii i kontynuacji. Gdyby ludzie z różnych epok i o tak różnych strukturach osobo­wościowych opracowali taki szeroki wahlarz zagadnień bez wyraźnej interwencji Boga, nie mogłoby powstać, wiemy to z doświadczenia, żadne jednolite dzieło.
Szczególnie nauka o Bogu i historia zbawienia ludzkości prowadzą jak szlak przez całą Biblię.


2. Biblia zawiera tak bogatą paletę gatunków literackich, jak żadna inna książka . Brak natomiast w Biblii tekstów tego rodzaju, jak baśnie, legendy czy sagi, tzn. takich, które nie muszą być nośnikiem prawdy. Również nie spotyka się przesadności lub przeciwnie, przedstawiania rzeczy w sposób lekceważący, jak to znamy z satyry, bohaterskich opowieści, uszczypliwych komenta­rzy czy komedii.

 

3. Biblię cechuje godna uwagi wszechstronność. Jest bo­wiem jednocześnie książką o wierze, prawie i historii. Prze­kazuje nam podstawy wielu dziedzin nauki i zawiera tysiące reguł postępowania w różnych sytuacjach. Jest najlepszym poradnikiem małżeńskim i opisuje, jak mamy zachowywać się w stosunku do rodziców i dzieci, przyjaciół i wrogów, sąsiadów i krewnych, wobec gości, wobec gospodarzy, czy też wobec współwierzących .

Biblia opowiada o przyszłości świata i wszelkiego życia, mówi o istocie śmierci i końcu tego świata. Ukazuje nam Istotę Boga - Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz działanie Ducha Świętego.

 

4. Biblia jest jedyną książką z całkowicie pewnymi przepo­wiedniami.      Te zaś są pochodzenia boskiego       (1 Sm 9,9; 2 Sm 24,11; 2 P 1,20-21), stąd nie znajdziemy ich w żadnym innym dziele historii świata (również brak ich w Koranie czy też w zapiskach francuskiego okultysty Nostradamusa). Czas, jaki upłynął od momentu spisania do momentu speł­nienia się proroctw, jest zaś tak wielki, że nawet najwięksi krytycy nie mogli posłużyć się argumentem, że zapisano je po zajściu zdarzeń.

 

5.  Ramy czasowe Biblii nie mają sobie równych. Biblia obej­muje w swoich wypowiedziach okres od Początku fizycznej osi czasu (stworzenie świata) aż do punktu Końca (Ap 10,6). Żadna inna książka nie przekazuje czegoś pewnego o początku czasu, ani też opisuje wydarzeń związanych z koń­cem osi czasu. Ponadto mówi Biblia o wieczności, tej rze­czywistości, w której nasze ograniczone prawa upływu czasu nie będą już obowiązywać.
6. Żadna wypowiedź zawarta w Biblii nie okazała się fałszy­wa. Nigdy jeszcze nie musiano korygować twierdzeń Biblii na skutek wyników uzyskanych w badaniach naukowych. Wprost przeciwnie, istnieje wiele dowodów na to, że opisy naukowe, zawarte w Biblii, znalazły naukowe potwier­dzenie wiele setek lat po ich zapisaniu (np. liczba gwiazd, kształt ziemi).

 

7.  Żadna inna książka nie opisuje człowieka tak realistycz­nie, jak czyni to Biblia. Zupełnie brak komediowych przesadności, retuszowanych biografii, czy też gloryfikowanego bohaterstwa, które by ukrywały, lub przesłaniały, negatywne cechy ludzi.  Stąd Biblia nie przemilcza grzechów patriar­chów (Rdz 12,11-13), cudzołóstwa  Dawida (2 Sm 11), czy też sporów w gminach (1 Kor 1,11; 2 Kor 2,1-4).

 

8.  Jak żadna inna książka, opisuje Biblia przyszłe zjawiska, których przy ówczesnym stanie wiedzy nie mógł pojąć żaden człowiek  (np. laboratoria kosmiczne, stacje orbitalne: Ob 4)  i obejmuje w swoich naukach sytuacje, które miały miejsce wiele setek lat później (np. narkomania: 2 Kor 6,16-17; technologia genowa).Już te osiem omówionych cech szczególnych wskazuje na Biblię, jako na książkę, z którą nawet  w  przybliżeniu   nie  można  porównywać  żadnej  innej.


                                                                                 

 Fragmenty z książki prof. dr inż Wernera Gitta -  "Pytania  stawiane wciąż na nowo "

 

Źródło
http://inteligentny-projekt.pl/old/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=37